HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE
"MOESTUINVERENIGING DE UITHOVENIER"

In het reglement van de MOESTUINVERENIGING ”DE UITHOVENIER” wordt gesproken over een huishoudelijk reglement (Artikel 8) en de verplichting de tuin, het (eventuele) pad naar de achtertuin, de erfscheiding en de (eventueel) aangrenzende weg en de sloot & slootkant goed te onderhouden.(Artikel 16).

Tevens wordt de controle op het onderhoud van de tuinen in het reglement geregeld (Artikel 16).

In Artikel 17 is vastgesteld dat geen gewassen verbouwd mogen worden die tot overlast leiden.

Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement opgesteld waaraan de leden van de vereniging zich dienen te houden. Bij overtreding van dit reglement kan een lid geroyeerd worden (Artikel 4).


Artikel 1:
Over de auto

Het is verboden de auto op de tuin te parkeren.
Leden mogen met de auto goederen afleveren bij hun tuin, maar moeten na het afleveren de auto parkeren op de parkeerplaats bij de ingang van het tuincomplex.
Leden die met de auto spullen bij de tuin afleveren moeten bij het verlaten van de tuin het autohek weer afsluiten.
Het kleine hek mag niet afgesloten worden.

Artikel 2:
Over open vuur

Het is verboden open vuur te maken en (tuin)afval te verbranden. Dit in verband met de zeer gevoelige luchtzuiveringsinstallaties van de Universitaire Ziekenhuizen.
Tuinafval mag alleen op biologische wijze verwerkt worden (composteren) of dient afgevoerd te worden in vuilniszakken.

Indien een lid toch een vuur maakt en de brandweer gealarmeerd wordt, is het desbetreffende lid persoonlijk aansprakelijk voor alle schade en kosten die hieruit voortkomen.

Het is wel toegestaan te bbq-en, mits de rookontwikkeling beperkt blijft en de buren hiervan geen last ondervinden.

Artikel 3:
Over de afval

Het is niet toegestaan om afval buiten de eigen tuin op het terrein van de vereniging achter te laten. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de juiste afvoer van afval.
Ook groenafval mag niet buiten de eigen tuin op het grondgebied van de vereniging weggegooid worden.

Artikel 4:
Over de tuin

De tuinen moeten gebruikt worden in overeenstemming met het doel: tuinieren (= kernactiviteit). Oneigenlijk gebruik van de tuinen is niet toegestaan.
De tuin mag niet gebruikt worden als afvalstort of voor de opslag van goederen (hout, ijzer) die niets of weinig met de kernactiviteit tuinieren te maken hebben.

Artikel 5:
Over het onderhoud

De tuinen moeten goed en regelmatig onderhouden worden. De erfscheiding, het (eventuele) pad naar de achtertuin, de (eventuele) weg waaraan de tuin grenst en de (eventuele) sloot en slootkant moeten onderhouden worden.

Het bestuur controleert de staat van onderhoud van de tuinen middels maandelijkse controles en geeft leden aanwijzigingen met betrekking tot het gewenste onderhoud.
Na twee negatieve beoordelingen kan een lid geroyeerd worden.
Bij het niet nakomen van deze verplichting worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Artikel 6:
Over de opslag van goederen

Leden mogen geen goederen buiten de tuin of buiten tegen het hek van de tuin plaatsen. Alle goederen moeten op de eigen tuin bewaard wordenle.d. geplaatst worden.

Artikel 7:
Over de weg

Op de weg mogen geen objecten als stenen e.d. geplaatst worden.

Artikel 8:
Over de afscheidingen en dubbele tuinen

De afscheidingen zijn eigendom van de vereniging, en moeten in goede staat van onderhoud worden gehouden.
Het is verboden om planten aan het gaas vast te binden of het gaas te laten begroeien.
De tuinen aan de hegkant bestaan uit 2 tuinen, elk van 75 m2, die achterelkaar liggen. De ene aan het middenpad en de andere daarachter aan de heg. Deze twee tuinen zijn gescheiden door hekwerk met een open poort.
De tuinder van de voorste tuin moet aan de tuinder van de achterste tuin overpad verlenen.
Het pad naar de achtertuin moet goed begaanbaar zijn voor de tuinder met kruiwagen.

De tuinder van een dubbele tuin van 150 m2 mag het hekwerk in het midden van het perceel niet verwijderen.

Bij onenigheid tussen buren over (de staat van) de erfscheiding tussen twee tuinen en/of het pad naar de achtertuin moet het bestuur ingeschakeld worden.

Artikel 9:
Over de bebouwing

De eventuele bebouwing op de tuin mag niet hoger zijn dan de erfscheiding en mag niet leiden tot overlast voor de buren.
Bij plaatsing aan de zonkant moet de bebouwing minimaal 1 meter verwijderd zijn van de erfscheiding met de buren (i.v.m. schaduwwerking).
De bebouwing moet tot een minimum beperkt blijven: dat wil zeggen een kast / kist voor gereedschap, een kleine opslagruimte voor goederen die direct met tuinieren te maken hebben, etc.

Het is niet toegestaan tuinhuisjes of permanente kassen (glasbouw) op de tuin te plaatsen. Bij teveel bebouwing zal het bestuur het lid verzoeken de bebouwing te verwijderen.

Toelichting:
In het reglement van de UU staat woordelijk: "er mogen op de nieuwe locatie geen kassen dan wel andere bouwwerkenbouwwerken worden geplaatst, met uitzondering van lage kweekbakken (+/- 50 cm ) en/of horizontale (gereedschaps)kisten".

Wilt u zich hieraan houden.

Artikel 10:
Over de huisdieren

Het is niet toegestaan (huis)dieren (kippen, bijen etc.) op de tuinen te houden.
Huisdieren die van huis naar de tuin worden meegenomen (m.n honden) mogen niet los rondlopen en moeten op de algemene paden aangelijnd zijn.

Huisdieren mogen wel op de eigen tuin los rondlopen, mits het hek gesloten is.

Artikel 11:
Over de overlast

Het kweken van gewassen die overlast geven aan medetuiniers is niet toegestaan.
Hieronder vallen o.m. bomen en grote struiken dicht bij de erfscheiding, gewassen die ongecontroleerd woekeren, maar ook onkruid langs de erfscheiding.

Het is niet toegestaan wiet (hennep) of andere verboden of gevaarlijke (zeer giftige) gewassen te kweken.

Artikel 12:
Over de bestrijdingsmiddelen

Leden dienen terughoudend te zijn bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van bij wet verboden middelen is vanzelfsprekend ook op ons tuinencomplex niet toegestaan.

De vereniging geeft de voorkeur aan biologische bestrijding of (indien onvermijdbaar) biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen.

Het is niet toegestaan gif te gebruiken voor de bestrijding van ongedierte (muizen, ratten etc.). Hiervoor mogen alleen vallen gebruikt worden.

De aanwezigheid van muskusratten moet bij het bestuur gemeld worden, zodat de betreffende autoriteiten voor de bestrijding van dit ongedierte ingeschakeld kunnen worden.

Artikel 13:
Over de rust

In verband met de rust op het complex zijn radio’s e.d. verboden.

Artikel 14:
Over de drinkwaterkraan

De drinkwaterkraan op het complex mag niet gebruikt worden voor de bevloeiing van tuinen.
Het aansluiten van een tuinslang op deze kraan is verboden.

De kraan is uitsluitend bedoeld voor kleinschalig gebruik.

Artikel 15:
Over boren en graven

Het is verboden om, zonder overleg en toestemming van het bestuur, dieper te boren of te graven dan 50 cm .
De drains liggen nl. op 60 cm diepte. Als deze beschadigd raken functioneert het gehele systeem niet meer.

Artikel 16:
Over mest, zand en grond storten

Het is niet toegestaan mest, zand, grond, e.d.over het hek te storten noch het gaas tijdelijk te verwijderen.
Het gaas is namelijk zo slap dat er schade gaat onstaan. Deze stoffen mogen, voor korte tijd, op de gemeenschappelijke weg gestort wordt.

Ter bescherming van de weg moet op een afdekzeil gestort worden, zodat de weg bij het wegscheppen van de mest niet beschadigd wordt.

Artikel 17:
Over het kandidaat-lid

Een kandidaat-lid krijgt een vrije tuin van ongeveer 70 m2 voor een jaar toegewezen en betaalt direct de entréesom van € 100 plus een borg van € 300

Het kandidaat-lid moet de toegewezen tuin goed en regelmatig onderhouden.
De erfscheiding, het (eventuele) pad naar de achtertuin, de (eventuele) weg waaraan de tuin grenst en de (eventuele) sloot en slootkant moeten door het kandidaat-lid onderhouden worden.

Het bestuur controleert de staat van onderhoud van de tuin middels maandelijkse controles en geeft het kandidaat-lid aanwijzigingen met betrekking tot het gewenste onderhoud.
Na een tweede negatieve beoordeling vervalt het recht de tuin verder te bewerken en valt de entréesom toe aan de vereniging die daarmee de tuin weer in een ordelijke staat terugbrengt.

Artikel 18:
Over de borg

Bij het beëindigen van het lidmaatschap of het kandidaat-lidmaatschap beoordeelt het bestuur welke maatregelen genomen dienen te worden om de tuin weer in redelijke staat te brengen voor een nieuwe tuinder.
In het volgende wordt met tuinder een lid of kandidaat-lid bedoelt.

De vertrekkende tuinder voert deze maatregelen uit. Indien dit niet gebeurt binnen een onderling afgesproken termijn laat het bestuur deze werkzaamheden uitvoeren door een derde partij.

De kosten hiervan (zoals maaien, frasen, nieuwe grond, containerkosten) worden verrekend met het borgbedrag.

Het restant borg wordt terugbetaald aan de vertrekkende tuinder. Als de vertrekkende tuinder de tuin netjes achterlaat wordt het volledige borgbedrag terugbetaald.

Het bestuur bepaalt welke maatregelen dienen te worden genomen en welke kosten in rekening kunnen worden gebracht ten laste van de borg.

versie juni 2022