Toelichting Vervallenverklaring
Royement(ontzetting) en opzegging

Vervallenverklaring = een lid afgezet verklaren; een lidmaatschap waardeloos verklaren
Zie bijvoorbeeld:
Koenen Handwoordenboek der Nederlandse Taal 27e druk oplage 5 1977:
Vervallenverklaring = vervallen in betekenis II 3 en 4 :
3 afgezet: een vorst ~ verklaren
4 afgeschaft, waardeloos: een ~ recht

Verantwoording voor deze pagina

Sinds december 2011 schrijft boek 2 van het Burgerlijk wetboek voor dat de vereniging er zorg voor draagt dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie moet in ieder geval opvallend worden vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.
Zie: wikipedia.org/wiki/vereniging

Beëindiging lidmaatschap vereniging

Het verenigingsrecht is vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk wetboek en bevat onder meer bepalingen over het beëindigen van een lidmaatschap.
De wet bepaalt dat de vereniging het lidmaatschap kan opzeggen in de gevallen die in de statuten van de vereniging worden genoemd en/ of wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen en/ of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De vereniging is vrij in de formulering van de gronden voor opzegging in haar statuten. De vereniging is ook vrij in het stellen van kwaliteitseisen aan haar leden. Voldoet een lid niet meer aan een gesteld vereiste, levert dit een grond voor opzegging op.

Wanneer geen sprake is van omstandigheden die volgens de statuten een grond voor opzegging opleveren, kan de vereniging toch, als het laten voortduren van een lidmaatschap ervan in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, het lidmaatschap opzeggen.
De gronden voor opzegging zijn aldus breed. De vraag wanneer opzegging dan ook kan plaatsvinden, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval en dient in iedere kwestie afzonderlijk beoordeeld te worden.
Zie: eindhovenadvocaten.nl/beeindiging-lidmaatschap-vereniging

Royement (ontzetting) en opzegging

Het burgerlijk wetboek kent twee varianten:
1. opzegging van het lidmaatschap en
2. ontzetting.
Ontzetting (royement) is een strafmaatregel (heeft een disciplinair of tuchtrechtelijk karakter) en een "diffamerend karakter" (het is oneervol). Opzegging is dat allemaal niet. Omdat ontzetting (royement) wordt beschouwd als de zwaarste straf in een vereniging kan het alleen worden uitgesproken over leden die zich misdragen hebben in de vereniging.
Dit komt tot uiting in art. 2:35 lid 3 BW: "Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt."
Om die reden is royement in de wet met meer waarborgen omkleed dan opzegging. In de praktijk leeft het verschil tussen ontzetting en opzegging niet en wordt er meestal gesproken over het royeren van leden.

Besturen die een lid willen royeren moeten zich afvragen of ontzetting of opzegging nodig is.
Ontzetting wordt gebruikt bij een duidelijke misdraging, zoals vernieling, mishandeling, seksuele intimidatie, diefstal, fraude en andere gevallen waarbij ook aangifte bij de politie zou kunnen worden overwegen.
Opzegging is eerder aan de orde bij conflicten, ruzies, onwerkbare verhoudingen en wanneer bemiddeling (mediation) is mislukt.

Aandachtspunten bij het opzeggen van een lidmaatschap door vereniging
• Een vereniging kan het lidmaatschap van een lid per direct opzeggen. Vereist is dat van de vereniging "redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren". Voorbeelden daarvan zijn een verlammend conflict, een onwerkbare situatie, dat andere leden aangeven te zullen stoppen als het lid nog langer lid blijft.

• De wet geeft aan leden waarvan het lidmaatschap is opgezegd geen beroepsrecht. Mogelijk doen de statuten dit wel. Wel kan het opzeggingsbesluit aan de rechter worden voorgelegd.

• Doe eerst een bemiddelingspoging. De kans dat een opzegging stand houdt voor de rechter als er geen bemiddelingspoging is gedaan lijkt klein.

Zie: verenigingsrecht.blogspot.nl/p/tips-royeren-leden