APV - Algemene Plaatselijke Verordening

Wilt u snoeihout of andere afvalstoffen verbranden? Dan heeft u hiervoor een ontheffing op grond van de Wet milieubeheer en APV nodig!

Uit: Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Utrecht

Afdeling 5.5 Verbod vuur te stoken
Artikel 5:17 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 2. Het verbod geldt niet voor het betreft:
  a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
  b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand
  c. vuur voor koken, bakken en braden, voor dat geen gevaar voor de omgeving oplevert.

 3. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd
  a. ter bescherming van de woon- en leefomgeving;
  b. ter bescherming van de flora en fauna;
  c. ter voorkoming van hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu door rook, roet,stof, walm of stank.

 5. Het verbod geldt niet voor in het geregelde onderwerp wordt voorzien door:
  a. de vigerende Provinciale Milieuverordening Utrecht;
  b. artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht.

 6. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.