REGLEMENT DER MOESTUINVERENIGING:
"DE UITHOVENIER"

Artikel 1:
Naam

De vereniging draagt de naam "Moestuinvereniging De Uithovenier" (hierna genoemd de vereniging) en is gevestigd te Utrecht, als onderdeel van het "Comité Universitair Contact". De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2:
Doel

De vereniging stelt zich ten doel:
a. Het moestuinnieren als ontspanning te bevorderen;
b. Als vereniging de beschikking te verkrijgen over gronden waarop definitieve moestuinen kunnen worden gesticht;
c. Het bevorderen van de kennis van haar leden met betrekking tot het kweken van bloemen, planten, fruit en groenten;
d. Het verrichten van al hetgeen tot het vorenstaande behoort of daarmee verband houdt, alles in de meest uitgebreide zin

Artikel 3:
Leden

Lid kunnen zijn, personen die in dienst zijn van de Universiteit te Utrecht, ongeacht het soort van dienstverband. Medewerkers van de Hogeschool Utrecht en het UMC kunnen ook lid worden.
Indien op het moment van aanmelding geen tuin beschikbaar is, zal het kandidaat-lid op een lijst geplaatst worden met een volgnummer. Zij worden in deze volgorde opgeroepen bij het vrijkomen van tuinen.
Zien zij van acceptatie van de tuin af of geven zij binnen 3 x 24 uur geen bericht, dan komen kandidaat-leden met een hoger volgnummer in aanmerking.

Artikel 4:
Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Leden die op 1 januari hun financiële verplichtingen voor het nieuwe jaar nog niet zijn nagekomen, geven daarmee te kennen van verdere tuinhuur af te zien en zullen door het bestuur schriftelijk van hun lidmaatschap vervallen worden verklaard.
Tevens kunnen leden van hun lidmaatschap vervallen worden verklaard bij wangedrag, het benadelen van de vereniging of bij overtreding van het huishoudelijk reglement.
Na vervallenverklaring van het lidmaatschap is het bestuur van de vereniging bevoegd om al hetgeen de betrokkene op de tuin heeft te verkopen. Na aftrek van schulden aan de vereniging zal het resterende bedrag tegen kwitantie aan de betrokkene worden uitbetaald.

Artikel 5:
Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. vervallenverklaring;
c. beëindiging van het dienstverband bij de Universiteit, Hogeschool Utrecht en het UMC, met uitzondering van pensionering of blijvende arbeidsongeschiktheid.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur, 2 maanden voor het einde van het lopende verenigingsjaar.
Bij overlijden van de huurder blijft de tuin gedurende het lopende jaar ter beschikking van de wettige erven, daarna dient de tuin ter beschikking van de vereniging te worden gesteld.

Artikel 6:
Van het bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden. De leden van het bestuur worden gekozen door de jaarvergadering.
Zij hebben 2 jaar zitting en zijn terstond herkiesbaar. Op de jaarvergadering treedt een gedeelte van het bestuur af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster.
In de tussentijds ontstane vacatures wordt op de eerstvolgende jaarvergadering voorzien. De tussentijds gekozen bestuurders treden af op het tijdstip waarop degenen in wiens plaats zij zijn gekomen, hadden moeten aftreden.
De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden in onderling overleg verdeeld.

Artikel 7:
Kandidaten voor het bestuur moeten door tenminste 3 leden worden gesteld, tot en met de vergadering waarin de verkiezing aan de orde wordt gesteld. De kandidaten moeten met hun kandidaatstelling akkoord gaan.

Artikel 8:
De voorzitter belegt, in overleg met de secretaris, de ledenvergadering zo dikwijls als zij dit nodig achten. De voorzitter is belast met de handhaving van het huishoudelijk reglement en uitvoering van de besluiten van de vergaderingen.
Alle belangrijke stukken worden door hem en de secretaris ondertekend.
Indien het financiële aangelegenheden betreft tekent de penningmeester mede. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de 2e voorzitter of één der overige bestuursleden.

Artikel 9:
De secretaris voert alle correspondentie, waarvan afschriften worden gehouden voor het archief van de vereniging.
Van alle ingekomen stukken geeft hij kennis aan het bestuur in vergadering.
Op de jaarvergadering geeft hij verslag van de verrichtingen van de vereniging, het aantal leden en alle wijzigingen die zich gedurende het afgelopen verenigingsjaar hebben voorgedaan. Hij verzorgt het archief. Convocaties worden tenminste 3 dagen voor de vergadering door hem verzonden.

Artikel 10:
De penningmeester ontvangt alle gelden uit tuinhuur en andere baten. Voor alle ontvangsten geeft hij kwitanties en voor alle uitgaven ontvangt hij kwitanties. Alle ontvangen gelden worden op een op naam van de vereniging staande bankrekening gestort.
Op de jaarvergadering brengt hij verslag uit van de financiële toestand van de vereniging.

Artikel 11:
Van de stemmingen
De besluiten in een ledenvergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd; de wijze van stemming over zaken wordt door de voorzitter bepaald. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen zijn diegenen verkozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich verenigd hebben.
Wordt de meerderheid na de eerste stemming niet verkregen dan heeft een tweede stemming plaats. Wordt dan ook geen meerderheid verkregen, dan zal het lot beslissen.

Artikel 12:
Van de vergaderingen

De vergaderingen worden onderscheiden in bestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en buitengewone ledenvergaderingen. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als voorzitter en secretaris dit nodig achten, alsmede indien tenminste 3 bestuursleden dit nodig achten.

Artikel 13:
Op de jaarvergaderingen worden de verslagen van de secretaris en penningmeester behandeld, worden verkiezingen gehouden, brengt de kascommissie verslag uit, worden de voorstellen van bestuur en leden behandeld, wordt de tuinhuur opnieuw vastgesteld of gehandhaafd.
Voorstellen voor de jaarvergadering dienen uiterlijk 3 x 24 uur voor de vergadering bij de secretaris te zijn ingediend

Artikel 14:
De jaarvergadering heeft uiterlijk plaats in de maand december.
Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig acht of indien tenminste 1/3 van de leden dit verzoekt met opgave van de te behandelen onderwerpen.
Het bestuur is verplicht de door de leden verlangde vergadering te houden binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Besluiten tot wijziging van het reglement kunnen alleen aangenomen worden, indien tenminste 1/3 van de leden aanwezig is.

Artikel 15:
Van de kascommissie

Op de ledenvergadering wordt een kascommissie van 2 leden gekozen.
Elk jaar treedt 1 lid af, dat niet direct herkiesbaar is.
De commissie is belast met de controle van gelden en bescheiden van de penningmeester.
Zij brengen van hun bevindingen verslag uit aan het bestuur en tijdens de jaarvergadering aan de leden.

Artikel 16:
Algemene bepalingen

De leden zijn verplicht hun tuin, het (eventuele) pad naar de achtertuin, de erfscheiding en dat deel van de (eventueel) aangrenzende weg en slootkant goed te onderhouden.
De staat van onderhoud wordt vastgesteld door het bestuur.
Het bestuur beoordeelt de tuinen maandelijks.
Van iedere negatieve beoordeling wordt het betreffende lid schriftelijk op de hoogte gesteld. Na twee negatieve beoordelingen kan het bestuur besluiten het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 17:
Het is niet toegestaan gewas te verbouwen waarvan de gebruikers van de aangrenzende tuinen hinder zouden kunnen ondervinden.

Artikel 18:
Het is leden verboden de door hen gehuurde tuin aan derden onder te verhuren of in gebruik te geven.

Artikel 19:
Het bestuur is bevoegd, de leden bijeen te roepen voor werkzaamheden die van belang zijn voor het onderhoud van het terrein.

Artikel 20:
Slotartikel

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist voorlopig het bestuur onder latere goedkeuring van de jaarvergadering.

versie april 2012

De op de ledenvergadering van dinsdag 17 april 2012 toegevoegde tekst is in rood aangegeven.